High angle view of a gazebo, Yu Yin Shan Fang, Panyu, Guangzhou, Guangdong Province, China, Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Pic. HOP-RCT101012