Palms of the bride. ESY-002659733 © Anatoly Voronov