fresh pasta isolated on white. ESY-002994094 © kovalvs