Foto de stock - Two Thomson's Gazelle (Eudorcas thomsonii) rams fighting for dominance on savanna, Ngorongoro crater national park, Tanzania.

Imagen: Two Thomson's Gazelle (Eudorcas thomsonii) rams fighting for dominance on savanna, Ngorongoro crater national park, Tanzania.

Criterios de búsqueda