Photo de stock - China-Guangxi Province. Guilin City. Li Jian River.

Photo de stock: China-Guangxi Province. Guilin City. Li Jian River.