Photo de stock - Fresh Ollucos de peru on white background.

Photo de stock: Fresh Ollucos de peru on white background.