Photo de stock - Blood oranges on white background

Photo de stock: Blood oranges on white background.