Mountain - Skiing. AUI-MOU007 © Elisabeth Courtois